» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PZS „CEZAS” SP. Z O.O. Lublin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep, zwany dalej Sklepem Internetowym prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres Łęczyńska 37, 20-309 Lublin , o kapitale zakładowym 70.000zł, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000028510 , posiada NIP: 712-01-65-368 REGON 430362055 zwane dalej Sprzedawcą.
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.cezas.com.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego www.cezas.com.pl
  3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
  4. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego: www.cezas.com.pl
  5. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną art. 22 Kodeksu cywilnego, dokonującą zakupu w sklepie internetowym: www.cezas.com.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
  6. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bądź ustawy z dnia 27 lipca 2002r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.
  7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
  8. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.cezas.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w katalogu bez uprzedzenia. Zmiana ceny po przyjęciu zamówienia może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą.
  3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Informacja handlowa dotyczy towarów , których ilość magazynowa jest większa niż 0. Towary o ilości magazynowej równej 0 są dostępne na zamówienie.
  5. Do zapoznania się z zasobami Sklepu Internetowego służy katalog produktów.
  6. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „+ DODAJ” znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, który można zobaczyć klikając na zakładce „KOSZYK”.
  7. W celu dokonania zakupu należy wybrać opcję „złóż zamówienie”.
  8. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia obejmujących:
   1. Dane adresowe i kontaktowe zamawiającego, odbiorcy, płatnika,
   2. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną,
   3. Rodzaj dostawy
   4. Formę płatności.
  9. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „ Złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 3. POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Wszystkie dotychczas złożone zamówienia znajdują się w zakładce Informacje
  2. W czasie do 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przeprowadzana jest weryfikacja, w ramach której określany jest sposób dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e – mail.
  3. W przypadku gdy zamówiony towar nie będzie dostępny w magazynie, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e – mail), w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 4. DOSTAWA

  1. W katalogu, przy opisie każdego towaru, podany jest stan magazynowy oferowanego towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Nabywcy towaru posiadającego stan magazynowy większy niż 0.
  2. Czas przygotowania przesyłki zależy od tego, czy towar znajduje się na magazynie.
  3. Dla towarów na magazynie czas przygotowania przesyłki wynosi 24 godziny od chwili przyjęcia zamówienia.
  4. Dla towarów, których nie ma na magazynie przewidywany czas przygotowania przesyłki wynosi:
   1. 3-14 dni dla towarów z kategorii POMOCE, DOKUMENTACJA, GRY, ART. BIUROWE, DYWANY, FLAGI, MULTIMEDIA, RTV I AGD, SPRZĘT SPORTOWY, ŚRODKI CZYSTOŚCI, OŚWIETLENIE.
   2. 3-21 dni dla towarów z kategorii MEBLE METALOWE, MEBLE PIANKOWE, MEBLE PRZEDSZKOLNE, MEBLE SZKOLNE, TABLICE,  PLACE ZABAW.
  5. W celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej dostawy zamówionych towarów, Sprzedawca zleca je wybranej firmie kurierskiej.
  6. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
  7. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).
  8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.
 5. PŁATNOŚĆ

  1. Sprzedawca proponuje Nabywcom następujące formy płatności:
   1. Przelewem na rachunek Sprzedawcy, który podawany jest do wiadomości Nabywcy po złożeniu zamówienia, przy czym w takim przypadku zamówienie kierowane jest do realizacji po zaksięgowaniu płatności,
   2. Gotówką do kasy, przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy
   3. Instytucje budżetowe - przelewem po dostawie towaru
 6.  GWARANCJA

  1. Towary w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w pisemnej gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.
  2. W większości przypadków reklamacje na towary objęte gwarancją są rozpatrywane i realizowane przez autoryzowane punkty serwisowe. Adresy punktów handlowo – serwisowych są umieszczane na kartach gwarancyjnych oraz znajdują się na stronach internetowych producentów. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, a w przypadkach uzasadnionych wykonaniem ekspertyzy, sprowadzeniem części, bądź innymi okolicznościami, niezależnymi od gwaranta, termin ten może być przedłużony do 30 dni.
  3. W celu zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar, Nabywca powinien przesłać reklamowany towar na adres wskazany na karcie gwarancyjnej wraz z kartą gwarancyjną oraz zgłoszeniem obejmującym następujące dane:
   1. pełna nazwa towaru,
   2. numer faktury zakupu lub paragonu,
   3. numer zamówienia,
   4. opis uszkodzenia,
   5. inne dane wymagane przez gwaranta.
  4. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.
  5. Gwarancja może określać inne zasady zgłaszania reklamacji, w szczególności zwalniać Nabywcę z obowiązku dostarczenia towaru do gwaranta.
 7. ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca, będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt, bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do siedziby sprzedawcy wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.
  3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie do odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  5. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.
  6. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie maja zastosowania w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem.
 8. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

  1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres dostawcy, u którego towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
  3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową w terminie 3 dni, licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
  4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową nie będzie możliwa naprawa bądź wymiana towaru ( np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar, o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnie różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.
  5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej na dany towar. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Nabywców podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.cezas.com.pl z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
  2. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  3. Jeśli Nabywca zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane (adres e - mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania newslettera.
  4. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany lub poprawienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres wskazany w Regulaminie lub przez pocztę elektroniczną na adres: cezas@cezas.com.pl
  5. Struktura witryny Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub komputera.
 10. INNE POSTANOWIENIA

  1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi parametrami towarów i jak najbardziej aktualne.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towarów lub ich cen. W takich przypadkach kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu umowy.
  3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.

Przejdź do strony głównej

Polecamy produkty